Upućen alternativni izveštaj Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena

12. October 2018.

Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava je uputila alternativni izveštaj Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena, u kojem je ukazala Komitetu na pitanja koja se odnose na:

  • Sprovođenje rodne procene uticaja mera štednje na prava žena;
  • Definisanje seksualnog odnosa sa bespomoćnom osobom kao kvalifikovanim oblikom krivičnog dela silovanja u Krivičnom zakoniku Srbije;
  • Kontinuirani i sistematski rad na zaustavljanju rodnog stereotipiziranja i patrijahalnog označavanja žena/devojaka od strane vladinih zvaničnika;
  • Odvajanje statusa poslovne sposobnosti žene (žene stavljene pod starateljstvo) od informisanog pristanka o seksualnim i reproduktivnim pravima, i zabrana prinudnih abortusa, primene kontraceptivnih sredstava bez informisanog pristanka, prisilne sterilizacije i drugih prisilnih postupaka koji predstavljaju nečovečno i ponižavajuće postupanje;
  • Obezbeđivanje adekvatnih, dostupnih i funkcionalnih usluga za žene sa invaliditetom koje su preživele nasilje;
  • Sprovođenje organizacione promene i izgradnja kapaciteta kako bi se rešili problemi u obezbeđivanju adekvatne policijske intervencije u slučajevima nasilja u porodici;
  • Obezbeđivanje funkcionalnih mehanizama za učešće žena iz ugroženih grupa u kreiranju, implementaciji i proceni javnih politika, te učešće u javnom i političkom životu na ravnopravnoj osnovi sa drugima;
  • Osiguranje zaštite prava žena na zdravlje i pristup besplatnoj prenatalnoj i postporođajnoj brizi za Romkinje bez dokumenata;
  • Poboljšanje položaja žena izbeglica, uključujući zaštitu od nasilja, poštovanje principa obezbeđivanja posebnih mera za zaštitu žena u postupku azila, obezbeđivanje integracije u ekonomski, socijalni, društveni i kulturni život;
  • Borba protiv nevidljivosti i stigmatizacije interseks osoba, osiguravanje adekvatne medicinske, psihološke i društvene podrške interseks osobama i njihovim porodicama, usvajanje odgovarajućih protokola i godišnjeg prikupljanja podataka, izmena i dopuna Zakona o ličnim dokumentima i uvođenje „drugo“ kao opcija prilikom registrovanja pola deteta u matičnim knjigama.

 

Izveštaj je dostupan na:

http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2019/02/2019-01-28-CEDAW-Shadow-report-Platform-of-Organizations-Serbia.pdf