O platformi

Platformu organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava (u daljem tekstu: Platforma) osnovale su organizacije civilnog društva, koje imaju značajno iskustvo zasnovano na izveštavanju pred mehanizmima UN za ljudska prava, koje prepoznaju potrebu i značaj kontinuiranog i na dokazima zasnovanog procesa izveštavanja ovim telima, kao i praćenju primene preporuka koje mehanizmi upućuju Republici Srbiji. Aktivnosti Platforme vođene su prepoznavanjem zajedničkog interesa organizacija za sistematičnim angažovanjem u interakciji sa mehanizmima UN za ljudska prava, i u načelu nisu projektno uslovljene.

Cilj Platforme je da obezbedi ujedinjeni i standardizovan pristup aktivnostima tematskog, pravovremenog i kvalitetnog izveštavanja u odnosu na mehanizme UN za ljudska prava.
Rad u okviru Platforme je podeljen u tematske radne grupe koje se kontinuirano i intenzivno bave aktivnostima vezano za određenu tematsku oblast, grupu nosilaca prava, određeni ugovor ili mehanizam Ujedinjenih nacija.


U okviru Platforme formirano je osam tematskih radnih grupa:

Tematska radna grupa u oblasti građanskih i političkih prava
Tematska radna grupa u oblasti ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava
Tematska radna grupa u oblasti rodne ravnopravnosti
Tematska radna grupa u oblasti torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka
Tematska radna grupa u oblasti prava deteta
Tematska radna grupa u oblasti prava LGBTI osoba
Tematska radna grupa u oblasti prava osoba sa invaliditetom
Tematska radna grupa u oblasti prava migranata, tražilaca azila i izbeglica

Osnovne aktivnosti Platforme su:

  • Izveštavanje mehanizmima UN za ljudska prava
  • Praćenje implementacije preporuka (davanje ekspertskih mišljenja i izrada indikatora za praćenje primene preporuka)
  • Zagovaranje na nacionalnom i međunarodnom nivou i prezentovanje rezultata rada u praćenju tematskih oblasti
  • Saradnja sa telima Vlade i drugim državnim institucijama Republike Srbije u čijoj je nadležnosti primena preporuka UN tela za ljudska prava