Članice Platforme u Ženevi predstavile Alternativni UPR izveštaj za Srbiju

11. April 2023.

Članice Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava učestvovale su u od 3. do 6. aprila na pre-session događaju u sedištu UN-a u Ženevi. Događaj u organizaciji UPR info deo je procesa Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) o ispunjenosti preporuka u oblasti ljudskih prava koje su upućene Srbiji pred Savetom za ljudska prava.

Članice Platforme predstavile su nalaze i zaključke iz Alternativnog UPR izveštaja za Srbiju, kao i preporuke koje bi država Srbija trebalo da implementira u cilju unapređenja ljudskih prava u našoj zemlji.  

Dušan Pokuševski iz Beogradskog centra za ljudska prava ukazao je na ozbiljne probleme koji postoje kada je u pitanju sloboda izražavanja i medijske slobode u Srbiji, konstantne napade na novinare, targetiranje i ugrožavanje bezbednosti posebno novinara i medija koji su kritički nastrojeni prema vlasti. Pokuševski je govorio i o međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava i potrebi uspostavljanja efikasnog mehanizma za sprovođenje odluka ugovornih tela UN po individulanim predstavkama. Više informacija o nalazima i zaključcima koje je predstavio dostupno je ovde

O stanju u pravosuđu i pristupu pravdi, govorila je Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM-a. Ona je ukazala na napade i izazove sa kojima se u Srbiji suočavaju branitelji i braniteljke ljudskih prava i istakla koje je korake potrebno preduzeti kako bi pravosuđe bilo nezavisno od uticaja drugih grana vlasti, efikasno i pravovremeno naročito u postupcima koji se odnose na napade na aktiviste i aktivistkinje za ljudska prava.   

Kristian Ranđelović iz organizacije XY Spectrum ukazao je na situaciju u vezi sa ljudskim pravima LGBTI+ osoba u Srbiji, izloženosti nasilju u javnom diskursu koje neretko prelazi i u fizičko nasilje. On je istakao preporuke koje se odnose na to da se i za LGBTI+ u Srbiji osigura sloboda izražavanja, kao i preprouke koje se odnose na usvajanje i/ili poboljšanje zakona, između ostalog i zakona koji se odnosi na prepoznavanje roda.

O socijalnim i ekonomskim pravima govorio je Danilo Ćurčić iz organizacije A11. On je ukazao na probleme u Zakonu o socijalnoj karti i štetnim efektima koje automatizacija donošenja odluka u sistemu socijalne zaštite ima po najugroženije članove društva. Govorio je diskriminaciji Roma i Romkinja, i takođe je istakao važnost ratifikacije Opcionog protokola, koju je u decembru 2022. godine najavila predsednica Vlade Srbije.

Ispred UPR koalicije mladih u Srbiji govorila je Milica Mutavdžić iz Omladinskog programa Beogradskog centra za ljudska prava. Ona je ukazala na preporuke iz Alternativnog UPR izveštaja za mlade koje se odnose na neophodnost promene programa aktivne politike zapošljavanja mladih, finansiranje omladinskih organizacija i potrebu otvaranja Omladinskih centara koje će nuditi besplatno savetovanje za mlade.

Tokom nedelje održani su i sastanci sa delegacijama više zemalja članica UN, posebno onih koje su aktivne u radu Savetu za ljudska prava. Ovi događaji bili su prilika da kroz direktan i neposredan razgovor organizacije civilnog društva ukažu na probleme i izazove sa kojima se suočavaju građani i građanke Srbije i da istaknu važnost davanja preporuka za unapređenje ljudskih prava u Srbiji.

Alternativni UPR izveštaj Platforme dostupan je na ovom linku: bit.ly/3ViULLu

Deo ove aktivnosti sproveden je u okviru projekta „Oceni svoja prava i uključi se!“ koji podržava „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.