Komitet protiv torture usvojio je Zaključna zapažanja o primeni Konvencije protiv torture od strane Republike Srbije

03. December 2021.

Komitet protiv torture usvojio je 1. decembra 2021. godine Zaključna zapažanja o Trećem periodičnom izveštaju Republike Srbije o primeni Konvencije protiv torture.

Iako je pozitivno ocenjeno usvajanje određenih strateških dokumenata kao i izmene pojedinih zakona, Komitet je uputio Republici Srbiji niz preporuka i izrazio zabrinutost kada je u pitanju poštovanje prava garantovanih Konvencijom. Posebno zabrinjava činjenica da u brojnim oblastima Srbija nije učinila dovoljno napora kako bi ispunila preporuke koje su joj upućene u prethodnom ciklusu izveštavanja zbog čega je Komitet neke od preporuka ponovio.

Između ostalog, Komitet je ponovo zatražio od Republike Srbije da ubrza izradu nacrta i donošenje izmena i dopuna članova 136. i 137. Krivičnog zakonika u cilju uključivanja u pravnu definiciju mučenja sve elemente sadržane u članu 1. Konvencije protiv torture i obezbedi da kazne za mučenje odgovaraju težini krivičnog dela, kako je navedeno u članu 4 (2) Konvencije.

Komitet je ponovo apelovao na državu da osigura da sve osnovne pravne zaštitne mere protiv torture budu primenjive u praksi za sva pritvorena lica od trenutka njihovog lišenja slobode, u skladu sa međunarodnim standardima.

Takođe, Komitet je istakao da je neophodno da država intenzivira svoje napore da značajno smanji prenaseljenost zatvora i poboljša kvalitet zdravstvenih usluga koje se pružaju zatvorenicima.

Država članica treba da preispita uvođenje doživotne kazne zatvor bez uslovnog otpusta i obezbedi da osuđena lica koja trenutno služe takavu doživotnu kaznu zatvora imaju pravo na sudsko preispitivanje svojih kazni i imaju pravo na uslovno otpuštanje.

Komitet apeluje na državu članicu da osigura da se svi slučajevi nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja bez odlaganja i temeljno istraže, da navodni počinioci budu procesuirani i, ako su osuđeni, na odgovarajući način budu kažnjeni, a da žrtve dobiju obeštećenje, uključujući adekvatnu nadoknadu i rehabilitaciju. Država treba da osigura prevenciju nasilja, uključujući mere da se žene koje su žrtve porodičnog nasilja ne suočavaju sa zakonskim preprekama za izricanje hitnih mera zaštite, uključujući zabranu prilaska i pravno razdvajanje.

Zaključna zapažanja Komiteta protiv torture možete u celosti preuzeti OVDE.