Popunite upitnik i dajte ocenu svojih prava u Srbiji!

29. September 2022.

Da li se ljudska prava građana i građanki Srbije poštuju? Da li oni mogu da zaštite svoja prava? Da li su žene i muškarci ravnopravni? Da li su sudije nezavisne? Da li imamo adekvatan obrazovni sistem koji omogućava mladima da budu konkurentni na tržištu rada?…

I da li neko pita građane i građanke šta misle tome?

Upitnik ‘Oceni svoja prava i uključi se!’ pruža jedinstvenu priliku građanima i građankama Srbije da daju svoju ocenu o brojnim pitanjima koja se odnose na ljudska prava, ali i da daju svoje mišljenje kakvo je trenutno stanje i predlog kako da se unapredi ostvarivanje i zaštita ljudskih prava u Srbiji.

Ocene i odgovori građana biće upućeni državnim organima koji su nadležni da promovišu, štite i unapređuju ljudska prava građana.

Pozivamo sve zainteresovane da popune upitnik i odgovore na postavljena pitanja.

Upitnik se nalazi na sledećem linku.

Upitnik je anoniman.

Ovaj interaktivni online upitnik deo je projekta „Oceni svoja prava i uključi se!“ koji podržava „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.