Predstavljen alternativni UPR izveštaj Platforme

07. November 2022.

Platforma organizacija za saradnju sa saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava predstavila je u petak 4. novembra 2022. godine na konferenciji Univerzalni periodični pregled (UPR): diskusija o ispunjenosti preporuka upućenih Srbiji posle Trećeg ciklusa svoj prvi alternativni UPR izveštaj.

U izveštaju o ispunjenosti preporuka iz Trećeg ciklusa UPR koji je podnet 10. oktobra 2022. godine Savetu za ljudska prava Platforma je ukazala na brojne probleme u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava.

Pre svega, istaknuta je neophodnost da Srbija ojača mehanizme zaštite ljudskih prava koji građanima stoje na raspolaganju. Pored uspostavljanja nezavisnosti sudova i uklanjanja političkog uticaja na nosioce pravosudnih funkcija, koja se sa terena izmene ustava preselila na izradu seta pravosudnih zakona, ukazano je i na potrebu obezbeđivanja primene odluka međunarodnih tela čiju je nadležnost Srbija prihvatila. To se pre svega odnosi na primenu odluka Evropskog suda za ljudska prava i odluka ugovornih tela Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava.

U oblasti ekonomskih i socijalnih prava u fokusu su bili unapređenje radnih prava i položaja radnika. Posebna pažnja posvećena je odredbama Nacrt zakona o radnom angažovanju zbog povećanog obima posla u određenim delatnostima koji se odlikuje time da proširuje obim poslova za koje je do sada bio moguć ovakav oblik radnog angažovanja i tako angažovanim radnicima ukida zaštitu koju pruža radni odnos i snižava nivo garantovanih prava. Ukazano je i na masovna kršenja ljudskih prava radnika iz Vijetnama koji je angažovala kineska kompanija Ling Long kao i na potrebu izmene pravnog okvira kako bi se tražiocima azila omogućio efikasan pristup tržištu rada.

U oblasti zabrane torture ukazano je na položaj žrtava torture i neophodnost uspostavljanja i dostupnosti svih usluga neophodnih za njihovu rehabilitaciju. Takođe, neophodno je dodatno unaprediti regulativu koja se odnosi na medicinske preglede žrtava torture kao i uvođenje obaveznog audio i video snimanja policijskih saslušanja, posebno saslušanja osumnjičenih.

Kada je u pitanju rodna ravnopravnost, neophodno je obezbediti jednak položaj muškaraca i žena na tržištu rada. Rodni jaz u stopama zaposlenosti i u zaradama je konstantan, a tržište rada karakteriše rodna segregacija po sektorima i zanimanjima. Posebno zabrinjavajući podaci odnose se na rasprostranjenost nasilja prema ženama i femicid.

U oblasti prava LGBTI osoba, u fokusu su bili položaj trans i intersex osoba u Srbiji kao i pravo na slobodu okupljanja, imajući u vidu nedavna dešavanja u vezi organizacije i održavanja manifestacije Europride.

Iako je u izveštajnom periodu usvojen Zakon o zaštiti prava korisnika privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti kao i Strategija deinstitucionalizacije, i dalje postoje brojni problemi kada je u pitanju omogućavanje života u zajednici osoba sa invaliditetom, posebno dece.

Kada su u pitanju izbeglice i tražioci azila, Srbija još uvek nema efikasan i koordinisan sistem integracije izbeglica. Kao posebni problemi istaknuti su nemogućnost sticanja državljanstva, nemogućnost dobijanja putnih isprava, kao i problemi u ostvarivanju zdravstvene zaštite.

I najzad, kada su u pitanju prava deteta u izveštaju je istaknuta neophodnost usvajanja Zakona o pravima deteta, i uspostavljanja institucije Ombudsmana za prava deteta. Zatim eksplicitnu zabranu telesnog kažnjavanja dece. Takođe, neophodno je učiniti dodatne napore u borbi protiv trgovine ljudima, posebno dece, jer prema dostupnim podacima deca čine 44% od ukupnog broja žrtava trgovine ljudima.

Republika Srbija trebalo bi da sačini izveštaj o primeni preporuka iz Trećeg ciklusa UPR o kome će se raspravljati u maju 2023. godine pred Savetom za ljudska prava UN u okviru 43. sednice Radne grupe za Univerzalni periodični pregled. Pored državnog izveštaja, članice Saveta za ljudska prava UN će prilikom ocenjivanja ispunjenosti preporuka uzeti u obzir i izveštaje drugih aktera koji učestvuju u UPR procesu – međunarodne organizacije, nezavisne institucije i organizacije civilnog društva.

 

Konferencija je organizovana u partnerstvu sa Timom za ljudska prava UN Srbija i Misijom OEBS u Srbiji. Konferencija predstavlja aktivnost u okviru projekta “Oceni svoja prava i uključi se” koji podržava “Zajedno za aktivno civilno društvo – ACT” projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.