Prilog Platforme za “listu pitanja” Komitetu za ljudska prava

12. January 2023.

Platforma za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava dostavila je 30. decembra 2022. godine svoj doprinos Komitetu za ljudska prava povodom usvajanja “liste pitanja” (list of issues) za četvrti ciklus izveštavanja Republike Srbije o primeni Pakta o građanskim i političkim pravima.

Kao prioritetna pitanja Platforma je izdvojila:

Koje mere je država preduzela da obezbedi primenu Zakona o javnom okupljanju u skladu sa Paktom? Koje koracai su preduzeti da bi se osiguralo da se optužbe o prekomernoj upotrebi sile i mučenju od strane policije protiv demonstranata propisno istraže i krivično gone? Koji su koraci preduzeti da se istraže napadi maskiranih kontrademonstranta na mirne demonstrante? Da li država predviđa potrebu izmene Zakona o javnom okupljanju ili dodatne obuke za policijske službenike u čijoj nadležnosti su javni skupovi?

Da li država prikuplja statističke podatke o krivičnom gonjenju, napadima i pritiscima na branitelje ljudskih prava? Koje mere je država preduzela da bi obezbedila efikasnu istragu i krivično gonjenje pretnji i napada na braniteljke i branitelje? Koje mere su preduzete u borbi protiv upotrebe SLAPP-a protiv branitelja ljudkih prava? Zašto je, suprotno preporuci Komiteta, država pokrenula prekršajne ​​postupke protiv branitelja ljudskih prava zbog iznošenja mišljenja putem interneta, odnosno pozivanja na javna okupljanja?

Koje mere je država preduzela u borbi protiv upotrebe SLAPP tužbi protiv novinara i medija? Da li država prikuplja statističke podatke o SLAPP-ovima protiv novinara? Da li država primenjuje neke od preporuka EU o zaštiti novinara koji učestvuju u javnom radu od očigledno neosnovanih sudskih postupaka?

Kakav je uticaj uvođenja Zakona o socijalnoj karti na najugroženije grupe stanovništva u zemlji? Kako država obezbeđuje odgovarajući postupak za korisnike socijalne pomoći u situaciji automatizovanog procesa donošenja odluka? Kakav je uticaj socijalnih karti na zaštitu podataka o ličnosti najugroženije populacije? Koje mere su preduzete kako bi se javnosti obezbedila transparentnost u vezi sa algoritmom i izvornim kodom sistema socijalnih karti?

Koji su konkretni koraci preduzeti da se završi proces usvajanja Zakona o istopolnim zajednicama od maja 2021. godine? Zašto je država preduzela diskriminatorske mere suprotno preporuci Komiteta, zabranom šetnje u okviru Evroprajda? Koji su konkretni koraci preduzeti da se obezbedi bezbednost LGBTI osoba i njihova sloboda mirnog okupljanja i izražavanja nakon Evroprajda održanog u Beogradu, uključujući zakonske mere protiv počinilaca incidenata i nasilja tokom šetnje?

Država treba da dostavi izostavljene podatke o zločinima iz mržnje, izveštaj o radu LGBT oficira za vezu MUP sa brojem ljudi koji su ih kontaktirali da prijave zločine iz mržnje i da odgovore koje su mere, ako ih je bilo, preduzete u vezi sa ulogom policije u procesuiranju mržnje zločina i koje su mere, ako su ih je bilo, preduzete da se žrtvama zločina iz mržnje pruži besplatna pravna pomoć.

Država treba da dostavi informacije o primeni novih mehanizama, predviđenih izmenama Poslovnika o radu Visokog saveta sudsta i Državnog veća tužilaca, protiv nedozvoljenog uticaja i pritiska na pravosuđe, koliko je pritužbi podneto od strane sudija i tužilaca i u koliko slučajeva su nadležni organi utvrdili postojanje nedozvoljenog uticaja i koje su radnje preduzete da se ovo stanje popravi.

Država da odgovori da li će omogućiti jasne zakonske mehanizme za sprovođenje i praćenje sprovođenja odluka Komiteta za ljudska prava po individualnim predstavkama i koji će konkretni koraci biti preduzeti u cilju uspostavljanja takvog mehanizma.

Listu pitanja za Srbiju Komitet će razmatrati tokom 137 sednice koja će se održati od 27. februara do 24. marta 2023. godine