Revidirani Opšti komentar broj 37 Komiteta za ljudska prava: Sloboda okupljanja

05. August 2020.

U sredu, 29. jula 2020. godine, Komitet za ljudska prava je objavio revidiran Opšti komentar br. 37, koji se odnosi na slobodu mirnog okupljanja garantovanu članom 21 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Opšti komentar je interpretativni dokument u vezi sa samim pravom koje se garantuje, ugovornim obavezama država potpisnica, kao i prikaz relevantne prakse Komiteta u vezi sa pregledima periodičnih izveštaja koje šalju države, ali i odluka Komiteta u predmetima po predstavkama pojedinaca.

Revidirani Opšti komentar br. 37 sadrži značajnu višestranu praksu i međunarodne standarde koje su uspostavili npr. Savete Evrope i Evropski sud za ljudska prava, OEBS i Afrička komisija za ljudska prava i prava naroda. Naročito je bitno da Opšti komentar drži korak sa vremenom i na autoritativan način tumači odnos novih tehnologija i slobode mirnog okupljanja.

Značajan je i trenutak kada se pojavljuje revidirani Opšti komentar br. 37 – vreme koje odlikuje mnoštvo protesta širom sveta, na nezavidnom broju kojih su vlasti upotrebile prekomernu silu, a podudara se i sa novonastalim okolnostima u vezi sa pandemijom.

Opšti komentar nedvosmisleno potvrđuje da je sloboda mirnog okupljanja jedno od osnovnih ljudskih prava, koje omogućava pojedincima da se izraze kolektivno i da učestvuju u oblikovanju svojih društava (tačka 1). Sloboda mirnog okupljanja je zaštićena gde god da se odvija: na otvorenom, u zatvorenom ili na internetu (tačka 6). Nije dozvoljeno zabraniti ili raspustiti okupljanje zbog nekoliko nasilnih pojedinaca, ili čak zbog agenata provokatora (tačka 18), a novinari i predstavnici organizacija civilnog društva koji nadgledaju i prate skup uživaju zaštitu Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (tačka 30). Država ima obavezu da poštuje pravo na privatnost svih na skupu, a ukoliko prikuplja podatke to mora biti strogo u skladu sa zakonom i jasnim ciljem (tačka 61). Dozvoljena je upotreba samo minimuma sile od strane organa reda i to pod obavezom poštovanja standarda međunarodnog prava ljudskih prava (tačke 74-95).