Komitet za ekonomska socijalna i kulturna prava – Zaključna zapažanja o Trećem periodičnom izveštaju Republike Srbije

10. March 2022.

Komitet za ekonomska,socijalna i kulturna prava usvojio je 4. marta 2022. godine Zaključna zapažanja o Trećem periodičnom izveštaju Republike Srbije o primeni Pakta o ekonomskim socijalnim i kulturnim pravima.

Komitet je konstatovao da je delegacija Srbije predočila konkretan plan za ratifikaciju Opcionog protokola uz Pakt do kraja 2022. Međutim, Komitet je i dalje zabrinut zbog odsustva sudskih odluka koje se pozivaju na odredbe Pakta u svojim odlukama i nedostatak specijalizovane obuke za sudije, tužioce i advokate. Takođe je zabrinut zbog nedostatka svesti javnih zvaničnika o obavezama države članice prema Paktu, posebno onih koji su odgovorni za sprovođenje Pakta

Kada je u pitanju primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Komitet konstatuje da je nedovoljno i neujednačeno pružanje usluga besplatne pravne pomoći od strane lokalnih samouprava kao i da nejasnost procedure za pružanje besplatne pravne pomoći od strane organizacija civilnog društva ometa njenu dostupnost onima kojima je najpotrebnija. Komitet je apelovao na državu članicu da pojača svoje napore da besplatna pravna pomoć bude dostupna svim osobama kojima je potrebna. Potrebno je podići svest javnosti o dostupnosti besplatne pravne pomoći i proceduri podnošenja zahteva, posebno među radnicima u centrima za socijalni rad i ugroženim i marginalizovanim pojedincima i grupama, uključujući žene, mlade, osobe sa invaliditetom, Rome, izbeglice, tražioce azila, migrante, interno raseljena lica i žrtave trgovine ljudima.

Komitet je izrazio zabrinutost zbog činjenice da minimalna plata u Srbiji ne pokriva troškove minimalne potrošačke korpe i preporučio državi da poveća iznos minimalne plate i uskladi je sa troškovima života.

U dokumentu se ističe da su nedovoljna budžetske izdvajanja u oblasti socijalne zaštite što je dovelo do neefikasnosti sistema socijalnog osiguranja u smanjenju siromaštva. Država mora povećati budžetska izdvajanja za socijalnu zaštitu i povećati obuhvat i iznos socijalnih davanja. Takođe, neophodno je preispitati uslove vezane za beneficije socijalne pomoći, posebno roditeljski dodatak i novčanu socijalnu pomoć, sa ciljem da se uklone uslovi koji su diskriminatorni ili imaju diskriminatorski efekat i koji su u suprotnosti sa normama ljudskih prava i preduzeti efikasne mere kako bi se povećale stope takvih beneficija.

Srbija treba da poveća broj socijalnih stambenih jedinica koje se pružaju ugroženim i marginalizovanim pojedincima i porodicama kao i da ukinue porez na imovinu ljudima koji žive u socijalnim stanovima. Potrebno je obezbediti trajna stambena rešenja ljudima koji žive u neformalnim naseljima i nelegalnim zgradama i poboljšati njihove uslove života. Takođe, iseljavanja (deložacije), kada su neizbežna, moraju biti izvršena u skladu sa zakonom, da im prethode konsultacije sa osobama koje se iseljavaju i da se razmotre alternative. Neophodno je omogućiti žalbu u ovim postupcima i oni moraju da rezultiraju odgovarajućom nadoknadom ili obezbeđivanjem adekvatnog alternativnog smeštaja.

Komitet je zabrinut zbog slabe pravne zaštite osoba sa mentalnim zdravstvenim problemima, posebno u vezi sa prinudnim tretmanima. Srbija mora preduzeti efikasne mere za deinstitucionalizaciju osoba sa mentalnim zdravstvenim problemima i poboljšati dostupnost i kvalitet usluga mentalnog zdravlja u zajednici, ulaganjem u obuku medicinskih profesija i infrastrukture i podizanjem javne svesti o mentalnom zdravlju.

O primeni upućenih preporuka Srbija treba da dostavi izveštaj u martu 2027. godine.

Ipak, Komitet je zatražio od Srbije da do marta 2024. godine dostavi izveštaj o primeni urgentnih preporuka koje se odnose na biznis i ljudska prava, položaj branitelja ljudskih prava i položaj i ostvarivanje scojalnih prava pravno nevidljivih lica.